RedcoolMedia favicon

Sama / Sem (2019) Excerpt-Teaser

Free download Sama / Sem (2019) Excerpt-Teaser video and edit with RedcoolMedia movie maker MovieStudio video editor online and AudioStudio audio editor onlin

This is the free video Sama / Sem (2019) Excerpt-Teaser that can be downloaded, played and edit with our RedcoolMedia movie maker MovieStudio free video editor online and AudioStudio free audio editor online

VIDEO DESCRIPTION:

Play, download and edit the free video Sama / Sem (2019) Excerpt-Teaser.

SEMÂ (2019), karanlık bir enerji okyanusu olan “Khaos” ile başlayan, güneş sisteminin gezegenlerinden, yıldızlara, Yıldızlardan galaksilere, Primum Mobile’a ve ötesine uzanan kozmik bir yükseliş yolculuğunu konu alır. Semâ, bir anlamda, kadim bir soru üzerine düşünen bir çalışma, Jordan Belson, Stan Brakhage ve James Whitney gibi önemli deneysel sinemacıların kendi çalışmaları aracılığıyla da sordukları bir soru bu: “Aşkın bir deneyim üretebilen ve bu deneyimi yaşatan bir sanat eseri yaratmak mümkün müdür?” Filmin görselleri ve ses tasarımı, izleyicide bu söz konusu yolculuğun ve deneyimin ruh haline ve duygusuna benzer bir vecd halini uyandırmaya çalışır.

Dante Alighieri, İlahi Komedya’nın son kitabı olan Paradiso’da Tanrı'yı en yüksek cennetteki yer olan Empyrean'da, saf bir ışık olarak nitelendirir. Dante, Paradiso'nun son canto'sunun (XXXIII) kapanış cümlelerinde, şunları yazar: “artık isteğimi, istencimi dengeli bir çark gibi döndürüyordu, güneşi, yıldızları döndüren sevgi.”
Dante’nin kurguladığı dünyanın temel kozmolojik anlayışı, Plato, Aristoteles ve Batlamyus tarafından geliştirilen kozmik modellerin temel kategorileri olan göksel kürelerin anlaşılmasına dayanıyordu. Bu modelde yedi küre vardır; Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn, ayrıca bir tane daha sabit yıldızlar küresi vardır. Bu kürenin ötesinde, tüm küreleri harekete geçiren Primum Mobile (hareketsiz hareket ettirici) vardır. Bu kozmolojik ve teolojik anlayış, 1543 yılında Nicolaus Copernicus' un “Gökcisimlerinin Dönüşleri Üzerine” isimli kitabı yayınlanana kadar geçerliliğini korumuştır.

Temelde, bu aynı kozmolojik ilkeler, Semâ ismi verilen Sufi ritüellerinde gözlemlenebilir. “Semâ” kelimesi pek çok farklı anlama gelir; müzik, işitme, yolculuk, gökyüzü ve cennet gibi. Semâ’nın Mevlevi kültüründe ortaya çıkışını, 13. yüzyıl şairi, bilgin, ilahiyatçı ve Sufi mistiği olan Rumi’ye borçlu olduğu söylenir. Semâ, bir dervişin vücudunun kendi etrafında tekrarlayan dairesel hareketi ile doğada bulunan temel makro kozmik ve mikro kozmik formların hareketine paralel bir Sufi dans törenidir. Kendinden geçmiş, vecd halindeki derviş, Semâ’nın kendine has ritmiyle dans ederek kozmosun koreografisine katılarak, güneşi ve diğer yıldızları hareket etmeye iten aynı aşk ile sevgili ile birleşmeyi umar. Semâ, birliğe giden manevi yükseliş yolculuğunu temsil eder.

English

SAMA (2019) is a whirling cosmic journey of ascension, starting from 'Khaos', an ocean of unmanifested form, a void state preceding the universe's birth to the sphere of planets of the solar system, to stars, Primum Mobile and beyond. Sama, is in a sense trying to contribute a response to an age old question of: "is it possible to create an artwork that both induces and reproduces a transcendental experience?" Prominent filmmakers like Jordan Belson, Stan Brakhage and James Whitney, all asked this very question through their works. In Sama, both the visuals and the sound of the film are designed in order to encourage the viewer on a state of deep meditation and contemplative trance.

Dante Alighieri, in the Paradiso of his Divine Comedy, described God as a pure light at the Empyrean, which was the place in the highest heaven. Also in the closing sentences of the last Canto (XXXIII) of Paradiso, Dante wrote: “But yet the will rolled onward like a wheel in even motion, by the Love impelled that moves the sun in Heaven and all the stars.”
Dante’s understanding relied on the understanding of celestial spheres, or celestial orbs, which were the fundamental categories of the cosmological models developed by Plato, Aristotle and Ptolemy. In this model there are seven spheres; Moon, Mercury, Venus, Sun, Mars, Jupiter and Saturn, respectively. And one more, eighth sphere for the fixed stars. Beyond this sphere there lies the Primum Mobile (The Unmoved Mover) which sets the outer sphere in motion, and so on through the inner spheres. This understanding pretty much stayed the same until the publishing of “On the Revolutions of the Heavenly Spheres” (1543) by Nicolaus Copernicus.

In essence these same cosmic principles can be observed in Sufi rituals called the Sama. The word “Sama” has several meanings including; music, an act of listening, journey, sky and heavens. The origination of Sama in the Mevlevi Order of Sufis credited to Rumi who was a 13th-century poet, scholar, theologian, and Sufi mystic. The Sama is a Sufi dance ceremony (Dhikr) where a dervish’s body’s repetitive circular and whirling movement parallels the cosmic order and the basic underlying macrocosmic and microcosmic forms that are found in nature. In the state of ecstatic trance (Wajd), the dervish joining the choreography of the cosmos by dancing to its inherent rhythm, hopes to be united with the beloved through divine love, which is the same love that impels the sun and other stars to move in Dante’s Paradiso. The Sama represents the journey of spiritual ascension through the various spheres to the unity.

Download, play and edit free videos and free audios from Sama / Sem (2019) Excerpt-Teaser using RedcoolMedia.net web apps

Ad

Ad